Стиральная машина INDESIT WT 100

(скачивание инструкции бесплатно)

Формат файла: PDF

Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.

Дополнительно: Чтение инструкции онлайн

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ âåðõíåé çàãðóçêîé

Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ     

                                      Rus

WT100

Praèka plnìná vrchem

Návod k instalaci a použití                          

 Cz

Beüzemelési és használati utasítás                             

         

     Hu

Felûltõltõs mosógép

Страница:
(1 из 48)

навигация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 49
  Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ âåðõíåé çàãðóçêîé Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití Cz Felûltõltõs mosógép Beüzemelési és használati utasítás WT100 Hu Rus
 • Страница 2 из 49
  Êðàòêèé ïóòåâîäèòåëü ïî ðóêîâîäñòâó Íàñòîÿùåå Ðóêîâîäñòâî ñîäåðæèò 12 ðàçäåëîâ.
  Âíèìàòåëüíî èçó÷èòå èõ. Âû îòêðîåòå ìíîãî ñåêðåòîâ ýôôåêòèâíîé è íåòðóäîåìêîé ñòèðêè, óçíàåòå âîçìîæíîñòè ñâîåé ñòèðàëüíîé ìàøèíû è íàó÷èòåñü îáðàùàòüñÿ ñ íåé. Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòå íà ðàçäåë ïî áåçîïàñíîñòè. 1.
 • Страница 3 из 49
  Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå Êîãäà îáîðóäîâàíèå äîñòàâëåíî Ïîñëå ïîêóïêè èëè ïåðåìåùåíèÿ íà íîâîå ìåñòî óñòàíîâêà ñòèðàëüíîé ìàøèíû îñîáåííî âàæíà äëÿ åå ïðàâèëüíîé ðàáîòû. Ñíèìèòå óïàêîâêó è ïðîâåðüòå íå ïîâðåæäåíî ëè îáîðóäîâàíèå âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè; åñëè âîçíèêëè ñîìíåíèÿ, ñâÿæèòåñü ñ ïðîäàâöîì
 • Страница 4 из 49
  Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè 1. Ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè ïîìîùè äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ÷åðåç àâòîìàò çàùèòû ñåòè, ðàññ÷èòàííûé íà ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðàáàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé âðåìÿ
 • Страница 5 из 49
  Íå ïðîñòî âàæíî, à ñâåðõâàæíî Áåçîïàñíîñòü — õîðîøàÿ ïðèâû÷êà Ïðî÷èòàéòå âíèìàòåëüíî ýòè óêàçàíèÿ è âñþ èíôîðìàöèþ äàííîãî ðóêîâîäñòâà: ýòî âàæíûé èñòî÷íèê íå òîëüêî ìíîãî÷èñëåííûõ ïîëåçíûõ ñîâåòîâ, íî è òàêæå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ î áåçîïàñíîì èñïîëüçîâàíèè è îáñëóæèâàíèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.
  1. Ýòî
 • Страница 6 из 49
  Óõîä è îáñëóæèâàíèå-ýòî ïðîñòî Ïðè õîðîøåì îáðàùåíèè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà-âàø äðóã íà äîëãèå ãîäû Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà — íàäåæíûé ñïóòíèê è ïîìîùíèê â äîìå. Âàæíî òîëüêî ñëåäèòü, ÷òîáû ìàøèíà âñåãäà áûëà â íàäëåæàùåé ôîðìå. Êîíñòðóêöèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû ðàññ÷èòàíà íà äîëãèé áåçàâàðèéíûé ñðîê ñëóæáû.
 • Страница 7 из 49
  Ïîäãîòîâêà áåëüÿ Âû ìîæåòå ñäåëàòü ìíîãî ïåðåä ñòèðêîé, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü åå îòëè÷íûé ðåçóëüòàò: ðàññîðòèðóéòå áåëüå ïî ìàòåðèàëó è öâåòó, ïðî÷èòàéòå ýòèêåòêè íà áåëüå è îäåæäå è ñëåäóéòå èõ ðåêîìåíäàöèÿì, ïðè çàãðóçêå ìàøèíû ÷åðåäóéòå ìåëêèå è êðóïíûå ïðåäìåòû îäåæäû. Ïåðåä ñòèðêîé Ñâåðÿéòåñü ñ
 • Страница 8 из 49
  Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Âàæíî ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. È ýòî î÷åíü ïðîñòî! «Çäåñü êîìàíäóþ ÿ» Ðóêîÿòêà ñ îáîçíà÷åíèÿìè ïðîãðàìì ñòèðàëüíîé ìàøèíû Ðóêîÿòêà âûáîðà Ðóêîÿòêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ïðîãðàììû ñòèðêè. Âðàùàéòå ðóêîÿòêó òîëüêî ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå. ×òîáû âûáðàòü ïðîãðàììó, ïîâåðíèòå ðóêîÿòêó À
 • Страница 9 из 49
  ×òî ñòèðàåì ñåãîäíÿ ? Ïðîãðàììû íà âñå ñëó÷àè æèçíè WT 100 Òêàíü è ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ Ïðîã- Òåìïåðàììà ðàòóðà ÌÑ/ ïðåäâ. ñòèðêà ÌÑ/ Ñìÿã÷èîñíîâíàÿ òåëü ñòèðêà Îòáåëèâàòåëü Äëèòåëü-íîñòü öèêëà, ìèí Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè ÕËÎÏÎK u u Max u u 3 60°C u 4 40°C u u 1 Max Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå
 • Страница 10 из 49
  Ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ… Ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ, ïðèêðåïëÿåìûõ ê îäåæäå, ýòî ñâîåãî ðîäà èíñòðóêöèè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè ñòèðêå è äîëüøå ñîõðàíèò âàøó îäåæäó.  ñòðàíàõ Åâðîïû ñèìâîëèêà íà ýòèêåòêàõ îäåæäû íåñåò î÷åíü âàæíóþ èíôîðìàöèþ. Âû äîëæíû
 • Страница 11 из 49
  … è ñèìâîëèêà íà ðàçëè÷íûõ ìîäåëÿõ ñòèðàëüíûõ ìàøèí Indesit: Èçìåíåíèå ñêîðîñòè îòæèìà Ïîâñåäíåâíàÿ ñòèðêà ïðè 30°Ñ Áëîêèðîâêà äâåðöû Èñêëþ÷åíèå öèêëà îòæèìà Õîëîäíàÿ ñòèðêà Òåìïåðàòóðà Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà Ðó÷íàÿ ñòèðêà Ïðîãðàììû Óäàëåíèå ïÿòåí Óñêîðåííàÿ ñòèðêà Öèêë ïîëîñêàíèÿ Óñèëåííîå
 • Страница 12 из 49
  Êîãäà ìîþùèõ ñðåäñòâ è âîäû íåäîñòàòî÷íî… Óäàëåíèå ïÿòåí — Êðàñíîå âèíî. Îñòàâüòå áåëüå çàìî÷åííûì ñ ìîþùèì ñðåäñòâîì, ïðîïîëàñêàéòå è îáðàáîòàéòå óêñóñíîé èëè ëèìîííîé êèñëîòîé, çàòåì ïðîïîëàñêàéòå. Åñëè ïÿòíà îñòàëèñü, ïðèìåíèòå îòáåëèâàòåëü. — Êðîâü. Ñâåæèå ïÿòíà ñëåäóåò ñðàçó çàìûòü õîëîäíîé
 • Страница 13 из 49
  Ýòî âàæíî äëÿ õîðîøåé ñòèðêè Ñåêðåòû ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ Ïåðâûé ñåêðåò: ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ óäîáíî ðàñïîëîæåí ïîä äâåðöåé îáîðóäîâàíèÿ. Çàïîëíèòå ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ (ðèñ.) ìîþùèì ñðåäñòâîì è ñìÿã÷èòåëåì äëÿ òêàíåé â êîëè÷åñòâàõ, óêàçàííûõ ïðîèçâîäèòåëåì íà óïàêîâêå,
 • Страница 14 из 49
  Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé Ïðåæäå ÷åì âûçâàòü òåõíèêîâ, ïðî÷èòàéòå… Ïðè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèè íåèñïðàâíîñòåé ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë, ïðåæäå ÷åì âûçûâàòü òåõíèêîâ.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè. Ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ n Âñòàâëåíà ëè
 • Страница 15 из 49
  n Íå çàñîðåí ëè ñëèâíîé øëàíã ìàøèíû?  êàêîì ñîñòîÿíèè óäëèíèòåëü ñëèâíîãî øëàíãà è ïðàâèëüíî ëè îí ðàñïîëîæåí? Íåñòàíäàðòíûé óäëèíèòåëü ìîæåò çàäåðæèâàòü âîäó Ïðîáëåìû ïðè ñëèâå âîäû è îòæèìå Ïðîòå÷êè n Ïðåäóñìàòðèâàåò ëè ñëèâ âûáðàííàÿ ïðîãðàììà?  íåêîòîðûõ ïðîãðàììàõ ñëèâ âûïîëíÿåòñÿ âðó÷íóþ.
 • Страница 16 из 49
  Ýëåêòðîííàÿ áàëàíñèðîâêà (ABC) öèêëà îòæèìà Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italy Tel no. +39 0732 6611 Fax no. +39 0732 662501 www.merloni.ñom Âíèìàíèå! Ýòà ìàøèíà ñíàáæåíà ýëåêòðîííûì óñòðîéñòâîì àâòîìàòè÷åñêîé áàëàíñèðîâêè (Auto Balance Control — ABC), êîòîðîå
 • Страница 17 из 49
  Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití WT 100 CZ
 • Страница 18 из 49
  Struèný prùvodce Zde najdete 12 témat, které jsou dále objasnìny na stránkách tohoto návodu. Pøeètìte si je, seznamte se s nimi, pobavte se: odhalíte mnoho drobných tajemství pro lepší praní, s menší námahou a pøi zachování dlouhé životnosti vaší praèky. A to nejdùležitìjší, to vše pøi zachování
 • Страница 19 из 49
  Instalace a pøemístìní Když pøichází nová praèka A už se jedná o novou praèku nebo jen o její pøestìhování do nového bytu, instalace má zásadní dùležitost pro její správnou èinnost. Po vybalení se ujisti, zdali je praèka v poøádku a zda nedošlo k jejímu poškození.
  V pøípadì pochybností se obra na
 • Страница 20 из 49
  Dùraz na bezpeènost Bezpeènost vaše i vašich dìtí Vašepraèka byla vyrobena v souladu s nejpøísnìjšími mezinárodními bezpeènostními pøedpisy, aby ochránila vás i vaši rodinu. Pøeètìte si peèlivì tato upozornìní a všechny další informace uvedené v tomto návodu: je to velmi dùležité, protože kromì
 • Страница 21 из 49
  Co se vkládá do praèky? Pro dobrý výsledek praní mùžete udìlat hodnì ještì pøed zahájením samotného praní. Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny a barvy. Zkontroluj visaèky a øiïte se uvedenými symboly. Støídejte velké kusy prádla s malými. Pøed zahájením praní Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny a
 • Страница 22 из 49
  Seznámení s ovládacím panelem Zde vládnete vy Správný výbìr je dùležitý. A snadný. D D Voliè programù Slouží k volbì programu. pracího Az A szabályozógomb a mosógéped programjaival Tímto volièem se smí otáèet pouze ve smìru hodinových ruèièek. Prací program se zvolí nastavením volièe do polohy, v
 • Страница 23 из 49
  Co chcete dnes prát? Programy pro všechna roèní období D ruh tkaniny a stupeò z neèištìní V oliè Knoflík P rací progra- nastavení prostøedek mù teploty pro pøedpírání A nebo A vivá pro hlavní praní B ìlící prostøedek D oba trvání ž tradièní anebo pracího cyklu (v pro choulostivé minutách) prádlo
 • Страница 24 из 49
  Porozumìt visaèkám. .. Nauète se porozumìt visaèkám a dosáhnete lepších výsledkù pøi praní, prodloužíte životnost prádla a vaše praèka se vám odmìní za vìnovanou pozornost vyšší úèinností. Na odìvech v celé Evropì mùžete na visaèce nalézt tyto malé, ale dùležité symboly. Seznámení se nimi a jejich
 • Страница 25 из 49
  …a seznámit se se symboly použitými i u jiných modelù praèek Indesit: On — Zapnutí Off — Vypnutí Zmìna rychlosti odstøeïování Každodenní praní pøi 30° po dobu 30 minut Zajištìní dvíøek Vylouèení odstøeïování Praní ve studené vodì Teplota Pøedpírání Ruèní praní Programy: Odstranìní skvrn Rychlé
 • Страница 26 из 49
  Když prací prostøedky a voda nestaèí… Jak odstranit speciální skvrny -Èervené víno. Zneèištìné prádlo je tøeba nechat namoèeno ve vodì s pracím práškem, vymáchat ho, navlhèit kyselinou octovou nebo kyselinou citrónovou a pak opìt vymáchat. Pøípadné zbytky skvrn odstranit pomocí bìlícího
 • Страница 27 из 49
  Dùležité informace pro lepší praní Tajemství dávkovaèe pracích prostøedkù První tajemství: dávkovaè pracích prostøedkù je umístìn pod vrchním krytem. Pøí dávkování pracích a pøípadných pøídavných prostøedkù se musíte øídit pokyny výrobcù: proètìte si informace uvedené na obalu. Dávkování záleží na
 • Страница 28 из 49
  Závady a jejich odstraòování Døíve než se obrátíte na servisní službu, proètìte si následující øádky Mùže se stát, že praèka nefunguje. V mnoha pøípadech se jedná o lehce odstranitelné problémy, jejichž øešení zvládnete sám, bez odborné pomoci. Døíve než se obrátíte na servisní službu, zkontrolujte
 • Страница 29 из 49
  Není ohnutá výpustní hadice? Trasa pøívodní hadice pøivádìjící vodu do praèky musí být co nejrovnìjší. Zkontrolujte, není-li hadice zmáèknutá nebo pøíliš ohnutá. Je kolem praèky dostatek místa? Je vhodné umístit praèku tak, aby kolem ní zùstalo trochu místa a aby nebyla opøena o stìnu, vanu nebo
 • Страница 30 из 49
  Péèe a bezproblémová údržba Starejte se o ni a ona vám bude vìrnì sloužit Vaše praèka je spolehlivou životní družkou. Udržovat ji ve formì je mimoøádnì dùležité. Také pro vás. Vašepraèka byla navržena tak, aby vydržela mnoha let. Nìkterá jednoduchá pravidla vám ji pomohou udržet ve formì a
 • Страница 31 из 49
  Myslíme na šetrné zacházení s vaším prádlem Elektronické vyvažování (ABC) vaší odstøedivky Upozornìní Toto zaøízení je vybaveno systémem elektronického vyvažování (Auto Balance Control), které umožòuje odstøeïování vysokou rychlostí pouze pøi správnì rozložené náplni. Za tìchto podmínek mohou
 • Страница 32 из 49
  Merloni Elettrodomestici 12/2002- 195 031 740 04 — Xerox Business Service Viale Aristide Merloni 47 60044 Fabriano Italy Tel +39 0732 6611 Fax +39 0732 662501 www.merloni.com We work, you play Návod k instalaci a použití
 • Страница 33 из 49
  Felûltõltõs mosógép Beüzemelési és használati utasítás WT100 Hu
 • Страница 34 из 49
  Rövid útmutató Ismerd meg az alábbi 12 témakört, melyek a jelen kézikönyv oldalain magyarázatot kapnak. Olvasd el, sajátítsd el, szórakozz: sok apró rejtélyt fogsz felfedezni a jobb, a kevesebb fáradságot igénylõ mosáshoz, miközben a mosógéped is tovább él. Legfõképpen a biztonság szem elõtt
 • Страница 35 из 49
  Beüzemelés és áthelyezés Amikor a mosógép megérkezik A beüzemelés nagyon fontos pillanat a mosógép jó mûködéséhez, az akár új, akár át lett költöztetve az egyik lakhelyrõl a másikra. A csomagolás kibontása után gyõzõdj meg a készülék épségérõl. Kétség esetén azonnal fordulj szakemberhez. A mosógép
 • Страница 36 из 49
  Mindig a legfontosabb A biztonság számodra és a gyermekeid részére A mosógéped a legszigorúbb nemzetközi biztonsági szabványok szerint készült. A Te és a családod védelmére. Olvasd el figyelmesen az alábbi utasításokat és minden információt, melyeket ez a könyvecske tartalmaz: fontos, mert számos
 • Страница 37 из 49
  M Mi kerül a mosógépbe? A mosás elõtt sokat tehetsz a jobb mosásért. Válaszd szét a ruhákat anyag és szín alapján. Nézd meg a címkéket és kövesd az utasításokat. A kis és a nagy ruhanemûket egymást felváltva, vegyesen helyezd be. A mosás elõtt. Különítsd el a kimosandó ruhanemût az anyagtípus és a
 • Страница 38 из 49
  A kapcsolótábla értelmezése Itt Te irányítasz A helyes programok kiválasztása fontos. Valamint könnyû is. D Az A szabályozógomb a mosógéped programjaival Programok szabályozógombja A mosási program kiválasztására szolgál. Ez a szabályozógomb kizárólag az óra járásával egyirányban csavarható el. A
 • Страница 39 из 49
  Mit szeretnél mosni ma? A programok minden idõszakra Az anyagok és a szennyezõdés jellege Program Hõmérséklet Mosószer Mosószer Öblítõf- Fehérítõszer szabály- szabályozó- az mosáshoz olyadék ozógomb gomb elõmosáshoz A ciklus A mosási ciklus leírása idõtartama (perc) PAMUT u u Rendkívül piszkos
 • Страница 40 из 49
  A címkék értelmezése… Sajátítsd el ezeket a jeleket és jobban fogsz mosni, a ruháid tovább fognak tartani és a mosógéped jó mosással viszonozni fogja a figyelmességedet. Valamennyi címke egész Európában egy üzenetet tartalmaz kicsi, de fontos jelek formájában. Azok ismeretének elsajátítása fontos a
 • Страница 41 из 49
  …és a különféle Indesit modellek jelei: On — Bekapcsolás Off — Kikapcsolás Centrifuga változatok Napi mosás 30°-on 30 percig. Ajtó reteszelés Centrifuga kizárása Hideg mosás Hõmérséklet Elõmosás Kézi mosás/Hand wash/A la main Programok: Folteltávolító Öblítések Extra öblítés Öblítõfolyadék
 • Страница 42 из 49
  Amikor a mosószerek és a víz nem elegendõek… Hogyan kell eltüntetni néhány különleges foltot -Vörösbor. Beáztatni a mosószerrel, kiöblíteni majd ecetsavval vagy citromsavval kezelni, végül kiöblíteni. Az esetlegesen visszamaradt foltokat fehérítõszerrel kezelni. -Vér. A még friss foltokat hideg
 • Страница 43 из 49
  Fontos az eredményesebb mosáshoz. A mosószertartó titka Az elsõ titok: a mosószertartó kényelmes helyen, az ajtó alatt van elhelyezve. A mosószereket és az esetleges adalékanyagokat a gyártó által elõírt adagok figyelembe vételével kell betöltened: az információkat olvasd el a csomagoláson. Az
 • Страница 44 из 49
  Problémák és megoldások Mielõtt telefonálnál, olvasd el a következõt Megtörténhet, hogy a mosógép nem mûködik. Sok esetben könnyen megoldható problémákról van szó, amikor nincs szükség a szerelõ kihívására. Mielõtt telefonálnál a szervízszolgálatnak, mindig ellenõrizd az alábbi pontokat. A mosógép
 • Страница 45 из 49
  A leresztõcsõ meg van hajolva? A leeresztõcsõ teljes hosszának a lehetõ legegyenesebbnek kell lennie. Ellenõrizd, hogy ne legyen összelapulva vagy meghajolva. A mosógép nem ereszti le a vizet vagy nem centrifugál. A leresztõ berendezés vezetéke elzáródott? A leeresztõcsõ esetleges hosszabbítója
 • Страница 46 из 49
  Könnyû kezelés és karbantartás Jól kezeld õt, így mindig a barátnõd marad A mosógéped egy megbízható élet- és munkatárs. Karbantartása fontos. A Te számodra is. A mosógépedet arra tervezték, hogy több éven keresztül, problémák nélkül mûködjön. Néhány egyszerû észrevétel segít a karbantartásához és
 • Страница 47 из 49
  Ügyelünk a terhelés mennyiségére A centrifugád ABC elektronikus kiegyensúlyozása Figyelem! Ez a gép elektronikus önkiegyensúlyozó berendezéssel van felszerelve (Auto Balance Control), mely csak jól elosztott ruhatételeknél teszi lehetõvé a nagy sebességû centrifugálást.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *