Стиральная машина Hotpoint-Ariston ATD 104 – инструкция по эксплуатации на русском

Вы можете бесплатно скачать руководство по эксплуатации стиральной машины Hotpoint-Ariston ATD 104 на русском языке по ссылке ниже или просмотреть инструкцию в браузере.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по использованию или ремонту стиральной машины Hotpoint-Ariston ATD 104, вы можете их задать в комментариях внизу страницы и по ссылке — Спросить или в разделе Вопрос-Ответ.

Скачать инструкцию к стиральной машине Hotpoint-Ariston ATD 104 (1,93 МБ)

Характеристики модели

 • Характеристики модели

  Установка

  отдельно стоящая 

  Тип загрузки

  вертикальная 

  Габариты (ШxГxВ)

  Максимальная загрузка белья

  5 кг 

  Управление

  электронное (интеллектуальное) 

  Тип сушки

  Дисплей

  Цвет

  белый 

  Вес

  65 кг 

  Пузырьковая стирка

  Прямой привод

  Класс энергопотребления

  Защита от протечек воды

  частичная (корпус) 

  Материал бака

  пластик 

Ремонт стиральных машинок Hotpoint-Ariston ATD 104

Сервисный центр «РемБытТех» предлагает услуги по ремонту стиральных машин Hotpoint-Ariston ATD 104 на дому в Москве и Московской области. Наш мастер прибудет к вам в течение суток после вызова и отремонтирует стиральную машинку прямо на дому с гарантией до 2 лет. Мы работаем без выходных и праздничных дней с 8 до 22 часов. Поэтому ремонт возможен даже в поздний час буднего дня или в выходные.

Популярные вопросы

 • Здравствуйте мастера. Подскажите какие подшипники и сальник на стиралке аристон wmsf 605, неразборный бак, спасибо за ранее
 • Подскажите какие подшипники и сальник идут на неразборный бак для стиральной машины Аристон WMSG608BCIS (24786060700)? Спасибо
 • Предстоит замена подшипника на Hotpoint Ariston RSM 601 W. Вы указали два подшипника SKF 6204ZZ и 6205ZZ, сальник 30Х52Х8,5/10,5. Я правильно Вас понял, надо сначала снять подшипник, а затем исходя из его номера сделать заказ подшипника, сальника, смазку. Сложить всю разборку в кухне по середине и отправляться на поиски?
 • Добрый день, подскажите какие подшипники и сальник на стиральной машине аристон WMSG 605 B CIS

Перейти в вопрос-ответ Перейти в раздел

Оцени:

Спасибо за вашу оценку!

(в среднем 4,8 на основе 16 голосов)

Hotpoint-Ariston ATD 104 цена, характеристики, видео обзор, отзывы

Основные характеристики *

Цветбелый
Управлениеэлектронное (интеллектуальное)
Сушканет
Установкаотдельно стоящая
Тип загрузкивертикальная
Максимальная загрузка белья
5 кг
Дополнительные возможностиналичие колес/роликов на корпусе
Дополнительная информация«Цикл «Золотой Кашемир»

Программы стирки *

Макс. время отсрочки стартаесть (до 24 ч)
Количество программ стирки16
Стирка шерстиесть
Специальные программы
стирка деликатных тканей, предотвращение сминания

Отжим *

Скорость вращения при отжимедо 1000 об/мин

Размеры *

Вес65 кг
Габариты (ШxГxВ)40x60x85 см

Энергопотребление *

Потребляемая энергия0. 95 кВт*ч/кг
Расход воды за стирку
52 л
Класс энергопотребленияA
Класс эффективности стиркиA
Класс эффективности отжимаC

Защита *

Контроль за уровнем пеныесть
Контроль балансаесть
Защита от детейнет
Защита от протечекчастичная (корпус)

Конструкция *

Материал бакапластик

* Точные характеристики уточняйте у продавца.

Стиральная машина ARISTON ATD 104 FAMILY TIME — Предварительный просмотр руководства бесплатно 40°C První praèka umožòující dokonale vyprat prádlo již pøi 40°C Kašmír Gold Praèka plnìná vrchem bezpeèná s jednoduchou obsluhou První praèka s certifikací od “The Woolmark Company” …

 • Page 2

  M ARGHERITA Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před … prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává Firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům, a důsledně se jím řikás verobíkerďte 9 Verobíkerďte.0007

 • Стр. 3

  Струэны пруводце Зде найдете 12 тем, ктерэ йсоу дале обьяснины на страничке тохото наводу. Pøeetìte si je, seznamte se s nimi, pobavte se: odhalite mnoho drobných tajemství pro lepí praní, s mení námahou a pøi zachování dlouhé ivotnosti vaí praeky. А к неждулеитийи, к ве пøи зачовани безпеэности. 1. Instalace a pøemístìní (str. 2) Pro správnou funkci praèky je nejdùleitìjí ji po zakoupení nebo transportu správnì nainstalovat. Просмотрите: 1. zda pøipojení…

 • Page 4

  Instalace a pøemístìní kdy pøichází nová praèka a u se jedná o novou praèku nebo jen ojí pøestìhování do nového bytu, instalace má zásadní dùost hejou jejou jejou jejou jej— Po vybalení se ujistěte, je-li praèka v poøádku a nedolo-li k jejimu pokození. В пряди почибности се обрести на авторизованную сервисную технику. Vnitøek praèky je z pøepravních dùvodù zajitìn na zadní stranì pomocí osmi roubù a gumových rozpìrek. Odjitìní: odstraòte 4+4 šrouby! Pøed uvedením…

 • Page 5

  Dùraz na bezpeènost bezpeènost va e i va ich dìtí va e praèka byla vyrobena v souladu s nejpøísnìj ími mezinárodními -vyin -vyin -vyin -vyin -vyin -vyin -vyin -vyin -vyin -vyin -vyin -vin Pøètìte si peèlivì tato upozornìní a v echny dal í Informate uedené v tomto návodu: je to velmi dùle ité, proto e kromì mnoha u itheèch rad jsou také zdrojeme ithrací ithe ithe it ithe it ithe it ithe it ithe it ithe it ithe it ithe it it ithí- by vaí praeky. 1. Pøi poruĚe vytáhnìte vidlici napájecího ze zásuvky a zavøete pøívod vody;…

 • Стр. 6

  Co se vkládá do praèky? Jetì pøed zahajením samotného praní lze pro jeho dobrý vysledek praní udìlat hodnì. Rozdìlte prádlo podle typu tkaniny a barvy. Zkontrolujte Visaèky и øiïte себе uvedenými символами. Støídejte velké kusy prádla s malými. Pøed zahájením praní Rozdìlte prádlo podle druhu tkaniny a stálosti barvy: одилте одольне prádlo od jemného, ​​prádlo svìtlé barvy оддилте од prádla tmavých barev. Выпраздните вечные капсы (фарш, папирки, банки и джине…

 • Страница 7

  Seznámení s ovládacím panelem Zde vladnete vy Správný výbìr je dùleitý. Снадны. Дисплей для создания волчьей программы, Вольер программы П р аци программы учреждай наставни м волей А до пологии, в ні указател на волій мій на символ/исло одповідайци вольенему програму (а именно ул. 68). On-Off (Zapnuto-Vypnuto) Stiskem tlaèítka B se praèka zapne. Není-li sttisknuto, je praèka vypnutá. Vypnutí praeky nevynuluje nastavený программа. Pøi zapnutí praèky se na 8 vteøin rozsvítí…

 • Страница 8

  — Bìhem praní…. Stiskem tlaitetka menu lze zobrazit údaje o aktuálním pracím program a pøípadnì je minit tlaèítkem volba. — Otevøení dvíøek nepokodila, je tøeba pøed otevøením dvíøek poèkat na vypnutí praeky a zobrazení nápisu End. Двойка jsou proti nechtìnému otevøení blokována, co je signallizováno svítícím symbolem. Aby se praèka Co chcete dnes prát? Programy pro vechna roèní období D ruh tkaniny a stupe zneèitìní Programy Teplota Prací Aviváž…

 • Page 9

  Porozumìt visaèkám… Nauète se porozumìt visaèkám a dosáhnete lepších výsledkù pøi praní, prodloužíte životnost prádla a vaše praèka se vám odmìní za vìnovanou pozornost vyšší úèinností. Na odìvech v celé Evropì mùete na Visaèce nalezt tyto malé, ale dùleité symboly. Seznámení se nimi a jejich pochopení je pro dosaení dobrých výsledkù praní a pro správnou péèi o obleèení velmi dùleité. Разделите их по категориям, ознакомьтесь с одним из вариантов: Позор на наставни…

 • Стр. 10

  …назначить эти символы для активации и управления моделями Ariston: Вкл. — Запнуть Выкл. Máchání Intenzita máchání/ Extra máchání Pøedpírání Praní Max° Praní pøi 90° Hedvábí a záclony Denní pøepírání pøi 30° bìhem 30 minut AvivហPraní pøi 60° Stop bez vypouštìní vody Ochrana proti zmaèkání Spécial taches Snadné žehlení…

 • Page 11

  Kdy prací prostøedky a voda unstaèí… Jak odstranit special skvrny -Èervené víno. Zneèitìné prádlo je tøeba nechat namoèeno ve vodì s pracím prákem, vymachat ho, navlhèit kyselinou octovou anebo kyselinou citronovou a pak opìt vymachat. Pøípadné zbytky skvrn odstranit pomocí bìlícího prostøedku. — Крев. Èerstvé skvrny je tøeba ihned namoèit do studené vody. Pøi odstraòování zaschlých skvrn je tøeba nechat zneèitìné prádlo namoèeno ve vodì se specialním pracím prákem a pak…

 • Page 12

  Dùleité informace pro lepí praní Tajemtví davkovaèe pracích prostøedkù První tjemství: dávkovaè pracích prostøedkù je umístín pod vrchn. Pøí dávkování pracích a pøípadných pøídavných prostředků se musite řídit pokyny výrobců: pročtěte si informace uvedené na obalu. Dávkování záleí od druhu a stopnì zneèitìní praného prádla a od tvrdosti pouité vody. Nepøekraeujte pøedepsaná mnoství. Поуити вытихо много праціо простоедку незаруѣуйэ віті уіинность прані, наопак… На закладі зкуністи се науіте давковат…

 • Страница 13

  Завады и jejich odstraòování Dříve než se obrátíte na servisní službu, pročtěte si následující řádky Mùe se stát, e se stát, e stát. V mnoha pøípadech se jedná o lehce odstranitelné problémy, jejich øeení zvladnete sámi, bez odborné pomoci. Dříve než se obrátíte na servisní službu, zkontrolujte následující body. Nedojde-li k zahájení èinnosti praèky. Je vidlice napájecího kabelu dobøe zastrèena v zásuvce? Mohla dojít k jejimu posunutí bìhem úklidu. Жде в доме гордишься? Мохло по с…

 • Стр. 14

  Není ohnuta výpustní hadice? Trasa pøívodní hadice pøivádìjící vodu do praèky musí být co nejrovnější. Zkontrolujte, zda hadice není uskřípnuta. Není ucpaná výpustní hadice? Praèka nevypoutí vodu anebo nedochází k zahájení odstøeïování. Je na výpustní hadici použita prodlužovací hadice? Pokud ano, je správně umístěna a neblockuje odtok vody? Je kolem praèky dostatek místa? Je vhodné umístit praèku tak, aby kolem ní zùstalo trochu místa, a aby nebyla opøena o vanu anebo…

 • Page 15

  Péèe a bezproblemová údržba Starejte se o ni a ona bude věrně slouit Ваша практика je vaším nepostradatelným pomocníkem. Udržovat ji ve formì je mimoøádnì dùleité. Ваша практика была навржена так, Праведные мыти абы выдрела много лет. Někter á dávkovaèe pracích jednoduch á pravidla ti pomůžou prostøedkù je velmi udret ji ve formì a prodlouit dùleité pro správnou její ivotnost jetì víc. Po èinnost praèky. Каждый раз незапоминайтесь На забранини…

 • Page 16

  Máme na srdci péči o vaše prádlo Elektronické vyvažování ABC při odstřeďování Upozornìní Toto zaøízení je vybaveno systémem elektronického vyvažování (Auto Balance Control), které umožòuje odstøeïování vysokou rychlostí jenom pøi správnì rozlož ené náplni. За тìчто подминік се мùоу выскітноут тито дви ситуаце: — systém ABC akceptuje неввывани, але снии рыхлость odstøeïování. V takovémto pøípadì je prádlo vlhèejí ne jindy; Несправны вывашена наплы муже тотиж прачку важно покодить. — система ABC povauje…

 • Страница 17

  Seznam servisních støedisek je uveden na internetových stránkách: http://www.merloni.cz http://www.indesit.cz http://www.ariston.cz Garantem servisu pro Èeskou republiku je Firma U nákladového nádraí 2, 130 00 Praha 3, Eská Republika www.Merloni.com Via Aristide Merloni, 47 — 60044 Fabriano — тел. (0732) 6611 — Италия 01/2003 Merloni Elettrodomestici s.r.o. 195033161.02 GB AP Servis AR s.r.o. s.r.o., тел.: 271 74 20 67 (до 31.03.2003) Rasl & syn a.s. АО, тел.: 800 18 52 44,…

 • Стиральная машина Ariston Atd 104 Семейное время — Руководство по предварительному просмотру бесплатно

  Návod K Instalaci A Pouití

  11

  11

  1

  Zde Najdete 12 TheMat, Které JSou Dásn o.

  7. наводу. Pøètìte Si Je, Seznamte SE

  Snimi, Pobavte SE: Odhalíte Mnoho Drobných Tajemství

  Pro Lepí Praní, Smení námahou a pøi zachování dlouhehéhéhéhéhéhéhè vahè zamahou a pøi zachování dlouhehéhé. A to nejdùleitìjí, to ve pøi

  защита безопасности.

  1.

  Instalace a pøemístìní (str. 2)

  Pro správnou funkci praeky je nejdùleitìjí ji po zakoupení nestalbo

  transportu sprinávnát.

  Контрольный номер:

  1. zda pøipojení kelektrické sítí splòuje vıechny normy a

  poadavky;

  2. zda je pøívodní a vypoustìcí hadice správnì pøipojena;

  3. zda je praèka vyrovnána do vodorovné polohy. Stojí to za

  námahu, jde o zachování ivotnosti praeky a kvalitu prádla;

  4. зда фиксированные трубы жистиці бубн, умістинэ в задні іасті прэки,

  были одстранны.

  2.

  Безпееность про вас а про ваги діти (ул.3) Vdy to je to nejvzácnìjí, co

  vùbec existuje.

  3.

  Vkládání prádla a zapnutí praeky (ул. 4)

  Справне розданы прaдла je velmi dùleité jak pro výsledky praní,

  так про творческую прaкy. Науэтэ се вічны засады а таймстві

  справнэго розділовани прáдла: к неждуле-итим критірім патъи

  безспору барва, тип ткани а ежи маекавост.

  4.

  Ovládací panele (ул. 5)

  Ovládací panele praeky je velmi jednoduchý. Je zde pouze nìkolik

  základních tlaèitek, diky nim mùete zvolit jakýkoli prací cyklus od

  нэйсильний йго, ктерий выпере и монтерки, апо нэджохледуплнийти про

  прані влны. Сезнамите-ли се сіними добъе, досахнете нэйлепіч

  выследкы а зарове зайстите длоухоу твортность прэкы. Je to snadné.

  5.

  Prùvodce Pracími Programy (Str. 6)

  Naleznete zde jednoduchou tabulku, s její pomocí mete vybrat

  Správný, Teplotu i dávkování Pracíchí. Выбор справочной программы для загрузки

  Нейлэпи выследкы а деньні пøитом успейте ЭАС, воду и електрикоу

  энергии.

  6.

  Jak Porozumìt visaèkám na prádle (str. 7-8)

  Porozumìt mezinárodním Symbolùm uedeným na visaèkách a

  tryrì élyò re-ro-é-ro-re-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro. эхо прани. Здесь указана таблица

  , вам нужно выбрать справочную программу и найти ее на месте

  .0007

  специальные символы для одежды Ariston.

  7.

  Uiteèné tipy, Jak Se Vyvarovat Chyb (Str. 8)

  Døíve to byly nae babièky, které návaly mnohé uiteèné rady

   za -jejich èasùla vlásistavol было прото

  безпочий снасти. Dnes je zdrojem dobrých rad vae praèka.

  8.

  Справочная заправка для бизнеса (ул. 9)

  Справочная защита и загрузка склада

  bezpeèneho praní.

  9.

  Давковая практика простаедка (ул. 10)

  Знамена сбыта давковае практика простаедка.

  10.

  Проблема jejich Øeení (str. 11 A 12)

  Ne Zavoláte Servisní slubu, pøètìte si tyto stránky: Mnoho

  Probrehemù mte Satued.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *